O Bibliografii

Bibliografia Historii Śląska rejestruje dorobek nauk historycznych dotyczących przeszłości regionu, pełniąc funkcję nie tylko naukową, ale także popularnonaukową. Uwzględniono w niej zarówno monografie jak i zawartość wydawnictw zbiorowych oraz czasopism (z wyłączeniem prasy codziennej i tygodników). W bazie danych umieszczono w pierwszym rzędzie pozycje naukowo-historyczne oraz opracowania z innych dziedzin wiedzy zawierające treści historyczne. Literatura o charakterze krajoznawczym, bądź dotycząca problemów współczesności (publikacje z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych oraz społecznych) została uwzględniona jedynie w przypadkach, gdy jej zawartość wykazywała związki z historią. Kwerendą objęto prace dotyczące obszaru historycznego Śląska i ziem z nim związanych. Uwzględniono zatem części Śląska położone w dzisiejszej Republice Czeskiej, Ziemię Lubuską oraz część Górnych Łużyc. Baza zawiera materiał bibliograficzny z lat 1990-2010. Obecnie liczy ponad 60.000 rekordów i jest na bieżąco uzupełniana.

Polska bibliografia regionalna rejestrująca prace z zakresu szeroko rozumianej historii Śląska powstała na początku lat pięćdziesiątych. Zapoczątkowana została przez Karola Maleczyńskiego w odpowiedzi na powstającą w Niemczech bibliografię przygotowywaną przez Herberta Ristera. Równoległe niemieckie i polskie wydawnictwa ukazywały się do lat osiemdziesiątych i dopiero zmiana politycznego klimatu umożliwiła koordynację działań i rozpoczęcie wspólnego polsko-niemiecko-czeskiego projektu bibliograficznego, w którym od kilkunastu już lat uczestniczą Uniwersytet Wrocławski, Herder Institut w Marburgu oraz Slezské zemské muzeum w Opawie. Od 2008 roku prowadzeniem prac bibliograficznych we Wrocławiu zajmuje się Pracownia Bibliografii Historii Śląska działająca w strukturze Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.