1. Ogólne

1

Bibliografie i leksykony

2

Czasopisma

3

Prace zbiorowe

4

Historiografia

5

Organizacja nauk historycznych (m. in. sprawozdania)

2. Podstawy przyrodnicze (klimat, bogactwa naturalne, gleby)

3. Źródła

1

Ogólne

2

Średniowiecze

3

Czasy nowożytne

1. Ogólne
2. 1526-1742
3. 1742-1815
4. 1815-1918
4

Czasy najnowsze (od 1918 r.)

1. Ogólne
2. Okres międzywojenny (1918-1939)
3. Druga wojna światowa (1939-1945)
4. 1945-1989
5. Od 1990 r.

4. Nauki pomocnicze historii i pokrewne

1

Ogólne

2

Archiwistyka

3

Źródłoznawstwo

4

Chronologia

5

Dyplomatyka, paleografia, epigrafika

6

Genealogia, sfragistyka, heraldyka

7

Numizmatyka

8

Geografia historyczna, kartografia

9

Ikonografia

10

Statystyka, metrologia

5. Pradzieje / Archeologia

1

Ogólne

2

Do okresu wędrówek ludów

3

Średniowiecze

4

Czasy nowożytne (XVI-XVIII w.)

6. Część chronologiczna

1

Ogólne

2

Średniowiecze

3

Czasy nowożytne

1. Ogólne
2. 1526-1742
3. 1742-1815
4. 1815-1918
4

Czasy najnowsze (od 1918 r.)

1. Ogólne
2. Okres międzywojenny (1918-1939)
3. Druga wojna światowa (1939-1945)
4. 1945-1989
5. Od 1990 r.

7. Historia polityczna

1

Historia ustroju i administracji

2

Historia prawa

3

Partie i organizacje polityczne

4

Kultura polityczna

5

Bezpieczeństwo wewnętrzne

6

Historia wojskowości

7

Stosunki międzynarodowe

8. Ludność

1

Ogólne

2

Ruch naturalny ludności

3

Migracje

4

Grupy etniczne

1. Niemcy
2. Polacy
3. Czesi
4. Słowacy
5. Żydzi
6. Romowie
7. Ukraińcy
8. Serbołużyczanie
9. Inne grupy etniczne
10. Stosunki międzyetniczne

9. Historia gospodarcza i społeczna

1

Ogólne

2

Osadnictwov

3

Rolnictwo

4

Handel, rzemiosło, przemysł

5

Transport, komunikacja, łączność

6

Woda, energia, środowisko

7

Gospodarka finansowo-pieniężna

8

Struktura społeczna

9

Zagadnienia socjalne, ochrona zdrowia

10

Związki i organizacje

11

Stosunki gospodarcze

12

Historia mentalności

10. Historia religii i kościołów

1

Ogólne

2

Wspólnoty chrześcijańskie

1. Okres przedreformacyjny
2. Okres poreformacyjny
2.01. Kościół katolicki
2.02. Kościoły ewangelickie
2.03. Inne kościoły chrześcijańskie
3

Inne wspólnoty religijne

1. Judaizm
2. Islam
3. Inne

11. Historia kultury

1

Ogólne

2

Kultura materialna, etnografia

3

Sport i turystyka

4

Oświata (szkoły)

5

Szkolnictwo wyższe i historia nauki

6

Media (książka, prasa, media elektroniczne, wydawnictwa, biblioteki)

7

Językoznawstwo, onomastyka

8

Literatura

9

Muzyka

10

Sztuka

11

Architektura i urbanistyka

12

Teatr, taniec

13

Muzea, wystawy

14

Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)

15

Stosunki kulturalne między krajami i regionami

12. Historia rodzin i osób

1

Ogólne

2

Rody i rodziny

3

Osoby

13. Historia poszczególnych regionów i miejscowości

1

Ogólne

2

Regiony

3

Miejscowości